نویسنده = عظیمی، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل اجتماعی و کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در شهر رشت

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 131-142

نورالدین عظیمی؛ نجمه کرمی؛ فاطمه عطابخش