نویسنده = بایزیدی، قادر
تعداد مقالات: 1
1. آموزش همزمان و ترکیبی دروس پایه معماری، عامل موثر بر ارتقاء انگیزش تحصیلی دانشجویان، مورد مطالعاتی: محتوای درس هندسه کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ قادر بایزیدی