نویسنده = تقوایی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حوزه نفوذ منطقه ای و ساختار کالبدی- عملکردی بندر سیراف در قرن چهارم هجری

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 393-404

امیر مرادی؛ علی اکبر تقوایی؛ مریم کامیار


2. توسعۀ یک مدل خبره برای پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی، نمونه موردی شهر ایلام

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 63-74

علی اکبر تقوایی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مصطفی حسین آبادی؛ حسین ریاحی مدوار