نویسنده = ماجدی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متغیرهای مؤثر در رشد شهری ارومیه با استفاده از مدل لاجیستیک رگرسیون

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 377-392

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی