نویسنده = کامیار، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حوزه نفوذ منطقه ای و ساختار کالبدی- عملکردی بندر سیراف در قرن چهارم هجری

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 393-404

امیر مرادی؛ علی اکبر تقوایی؛ مریم کامیار