نویسنده = کاکاوند، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 283-293

سمیه آهنی؛ الهام کاکاوند؛ فاطمه زارعی؛ محمدرضا پورمحمدی