دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

1. تعیین جهت بهینه در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد، مورد مطالعاتی: شهر کرمانشاه

صفحه 1-9

مریم انصاری‌منش؛ نازنین نصراللهی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد