دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

1. تعیین جهت بهینه در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد، مورد مطالعاتی: شهر کرمانشاه

صفحه 1-9

مریم انصاری‌منش؛ نازنین نصراللهی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد


2. تأثیر معماری ایران بر بناهای آرامگاهی در عصر سلجوقیان رم

صفحه 11-23

ندا بلانیان؛ حسین سلطانزاده؛ شروین میرشاهزاده


3. شناخت عناصر سایه‌انداز در مسکن سنتی دزفول

صفحه 25-41

محسن تابان؛ محمد مهرکی‌زاده؛ سارا نجاران


6. نقش زمان در شکل‌گیری سطوح مختلف معانی مکان

صفحه 65-75

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ بهاره شهروز


9. سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

صفحه 99-109

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده


11. خوانش قصه‌های جامعه از متن فضای شهری: تقویت و تداوم حس مکان

صفحه 119-129

مهنوش شاهین‌راد؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر


12. سنجش نقش خاطره جمعی در فرآیند احیای خانه‌ها و بافت قدیمی ساغریسازان رشت

صفحه 131-144

محمود عنانهاد؛ حمزه غلامعلی‌زاده؛ فرزانه اسدی ملک‌جهان