دوره و شماره: دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 1-414 
9. آموزشی نوین در معماری مبتنی بر نظریه طراحی سریع از تخیل معمارانه

صفحه 115-124

جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ حمیدرضا عظمتی؛ علی صادقی حبیب‌آباد