دوره و شماره: دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 1-414