دوره و شماره: دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 1-300 
7. بررسی رویکردهای الگوریتمیک در چیدمان فضایی (با تأکید بر نظریه گراف)

صفحه 99-111

10.22034/aaud.2020.120061

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی‌فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد


9. الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی