دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1387، صفحه 1-88 
9. "آینده به کمک طراحی " چیست؟

صفحه 86-88

الهام سوری؛ سمیرا مشایخی