دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 1-405 
8. نقش محیط های ساخته شده در سلامت روان

صفحه 101-109

مریم طباطبائیان؛ مینا تمنایی


13. شفابخشی در منظر سازی باغ های دوره قاجار

صفحه 167-180

ریحانه نیلی؛ رعنا نیلی؛ بهناز امین زاده


22. ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران

صفحه 323-335

علی اکبر حیدری؛ الهام امیرحاجلو؛ معصومه کارخانه؛ نرگس احمدی فرد


29. خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن

صفحه 223-238

سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی عباس زادگان؛ هومن قهرمانی