دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 1-404 
23. گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهربنیان

صفحه 291-308

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی