دوره و شماره: دوره 11، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 1-108