نویسنده = �������� ������������ ����������
تبیین اثر تجربه زیسته بر عملکرد قلمرویی ساکنین در قلمرو ثانویه افراد (از نگاه متخصصین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/aaud.2023.353521.2692

سمانه حسین آبادی؛ شهرام پوردیهیمی؛ بهرام صالح صدق پور