نویسنده = اسفندیار زبردست
گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهربنیان

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 291-308

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


بررسی متغیرهای مؤثر در رشد شهری ارومیه با استفاده از مدل لاجیستیک رگرسیون

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 377-392

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی