نویسنده = Pooyan Shahabian
بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 237-248

پویان شهابیان؛ سیده فرزانه لاریمیان


بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 259-273

مهدی حاجی حسینی؛ پویان شهابیان


Assessing the Implementation of the Functional Principles of Transit Oriented Development in the Mirdamad Station Complex

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 203-215

Pooyan Shahabian؛ Reyhaneh Asadi؛ Mahboubeh Mohammadi


بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و 22 بهمن شهر رشت

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 363-372

پویان شهابیان؛ میلاد پیرایه گر