نویسنده = تکتم حنایی
شباهت‌های ادراک شناختی بزرگسالان بر مبنای جنسیت

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 279-292

فاطمه بی‌نیاز؛ تکتم حنایی


مقایسه ابعاد حس مکان در دو فرهنگ عربی و ایرانی

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 173-184

سیده شیما حسینی بایگی؛ تکتم حنایی؛ مریم استادی


چگونگی مسیریابی مردان و زنان در فضای شهری

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 95-105

فرح حبیب؛ تکتم حنایی


الگوهای رفتاری و ابزارهای مسیریابی مردان

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 199-210

فرح حبیب؛ تکتم حنایی