نویسنده = ���������������� ������������
مطالعه مؤلفه‌های شکل‌دهنده کیفیت معنایی- ادراکی محیط، مورد مطالعاتی: محله قطارچیان سنندج

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 111-124

ارسلان طهماسبی؛ هوشمند علیزاده؛ پرویز اصلانی


الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور در بلوار پاسداران شهر سنندج

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 361-381

هوشمند علیزاده؛ محمدحامد عبدی


بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 103-112

کیومرث حبیبی؛ هوشمند علیزاده؛ واراز مرادی مسیحی؛ سیوان ولدبیگی؛ ساسان وفایی