نویسنده = ���������������� ���������� ������
فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی