نویسنده = مفیدی شمیرانی، سید مجید
مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 119-130

نیلوفر نیکقدم؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محله های شهری (با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران)

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 261-276

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حامد مضطرزاده


همگونی کالبدی زیستگاهها فارغ از ارتباطات قومی (بررسی تطبیقی کالبدی روستای میمند کرمان و مساوردی کلرادو)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 111-126

محمدرضا عطایی همدانی؛ امیر نیک نفس؛ سید مجید مفیدی شمیرانی