نویسنده = �������� �������������� ����������
خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 223-238

سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی عباس زادگان؛ هومن قهرمانی