نویسنده = محمود قلعه نویی
ارزیابی جداره های خیابان چهارباغ اصفهان و ارائه الگو برای آن با به کارگیری هندسه فراکتال

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 153-164

فروغ مدنی؛ آرمین بهرامیان؛ محمود قلعه نویی؛ مجتبی روشن


کمی سازی کیفیت های طراحی شهری (رویکرد های پژوهش: روا نشناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 251-268

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود قلعه نویی؛ ساجد راست بین