نویسنده = �������������������� ����������
ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 323-335

علی اکبر حیدری؛ الهام امیرحاجلو؛ معصومه کارخانه؛ نرگس احمدی فرد