نویسنده = �������������� ������������
بررسی رویکردهای الگوریتمیک در چیدمان فضایی (با تأکید بر نظریه گراف)

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 99-111

10.22034/aaud.2020.120061

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی‌فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد


تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 71-81

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم زاده


مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 119-130

نیلوفر نیکقدم؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تأثیر فرم سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی)

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 53-61

مرضیه کاظم زاده؛ وحید قبادیان؛ منصوره طاهباز


بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 11-23

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز