نویسنده = ���������� ���������������� ������ �� ����������
سنجش و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر مشهد

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 301-311

زهر ا سادات سعیده زرآبادی؛ ناصر نجاتی علاف؛ هما جلیلی صفریان