نویسنده = حسن سجادزاده
سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 99-109

10.22034/aaud.2019.92452

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده


خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 107-118

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سلمان وحدت


سازوکار اثرگذاری طرح‌های بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محله‌های سنتی، نمونه موردی: محله جولان همدان

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 355-364

حسن سجادزاده؛ عادل شریفی؛ سعید سلیمانی؛ مجتبی خانیان


فرآیند رخداد معنا در فضای شهری

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 177-186

حسن سجادزاده؛ محمد تقی پیربابایی