نویسنده = بهزادفر، مصطفی
تبیین ساختار فضایی بافت محلات شهر، با نگاهی به شهر کرمان

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 201-225

10.22034/aaud.2019.185039.1877

سلمان ملک عباسی؛ واراز مرادی مسیحی؛ مصطفی بهزادفر؛ آتوسا مدیری


انتظارات طراحان شهری از متخصصین و فناوران الکترونیک، کامپیوتر و IT

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 105-119

لاله توانائی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ یاسمن اوجی


نقش نورپردازی در حضورپذیری کودکان در پارک های شهری؛ نمونه موردی: زمین بازی کودکان پارک فدک تهران

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 133-141

سمانه جلیلی صدرآباد؛ مصطفی بهزادفر؛ امیرحسن یزدان نیاز


نورپردازی عرصه های همگانی شهری و حضورپذیری زنان(مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 93-100

مصطفی بهزادفر؛ سمیه جلیلی صدرآباد؛ سمانه جلیلی صدرآباد


طراحی خیابان بر پایه متغیرهای کیفیت محیطی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1387، صفحه 17-27

مصطفی بهزادفر؛ مهشید قربانیان