نویسنده = ������ �������� ���������� �������� ��������
بررسی وضعیت دسترسی شهروندان با تأثیرگذاری شیوه سفر، نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 133-142

مصطفی قدمی؛ رحیم بردی انا مراد نژاد؛ سیده سحر محمدی