نویسنده = �������������� �������� ����������
روش‌ها و مدل‌های تخصیص کاربرد زمین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 9-22

وحیده ابراهیم نیا؛ مژگان رسولی؛ سمیه زندیه