نویسنده = �������� ������ �������� ��������
مکانیت مثالین نورهای رنگی در معماری مقدس ایران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 1-9

قدسیه اکبری باصری؛ مریم محمد قلی پور