نویسنده = ������������ �������� ����������
کندوکاوی در نسبتِ ارگونومی و معنویت بخشی نور روز در معماری مساجد

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 1-13

مرضیه هومانی راد؛ اشکبوس شرفی نفر


بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 11-23

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز