نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������
اثر نور مصنوعی و آلودگی نوری در پار کها و فضای سبز شهری بر زمان گلدهی و رشد گیاهان زینتی

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 85-92

عطاء ملکی؛ کاوه احمدیان تازه محله؛ ساسان رضادوست