نویسنده = �������� ������������ ����������������
طراحی الگوریتمیک "پالکانه" برای افزایش بهره مندی از نور روز در ساختمان

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 35-52

ابوالفضل گنجی خیبری؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی