نویسنده = کورش عطاریان
مطالعه تطبیقی شهر باستانی جندی‌شاپور با شیوه شهرسازی شهرهای هم عصر آن‌ها

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 375-390

کورش مؤمنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده‌بان؛ نگین حاج‌موسی‌بروجردی؛ بهزاد وثیق


مقایسه طرح معماری مساجد صفویه اصفهان و مساجد دوره ایلخانی

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 95-114

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده‎بان؛ زهره مسعودی