نویسنده = ������������ �������� ��������
گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهربنیان

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 291-308

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 117-128

محمد مهدی عزیزی؛ محمد ابویی اردکان؛ نسرین نوری