نویسنده = ���������� �������������� ����������
بازنمائی محتوای کیفیت‌های محیطی میادین قاجاری شهر تهران

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 217-234

10.22034/aaud.2022.339570.2658

فاطمه فتوحی اهل؛ احد نژاد ابراهیمی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ یاسر شهبازی


Strategic Planning for Islamic-Iranian City

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 23-33

Azita Belali Oskoyi