نویسنده = ���������� ������������ ������������
بررسی رویکردهای الگوریتمیک در چیدمان فضایی (با تأکید بر نظریه گراف)

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 99-111

10.22034/aaud.2020.120061

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی‌فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد