نویسنده = منوچهر فروتن
تحلیل تمایزات معنایی متاثر از «تهی» در فضاهای عمومی کالبدی

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 89-102

10.22034/aaud.2020.237770.2247

زهره عطارعباسی؛ علیرضا عینی فر؛ منوچهر فروتن؛ محمد مهدی سروش


گونه‌شناسی خانه‌های سنتی اراک

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 27-44

علی حسینی؛ منوچهر فروتن؛ سعید صالحی