نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
مقایسه ابعاد حس مکان در دو فرهنگ عربی و ایرانی

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 173-184

سیده شیما حسینی بایگی؛ تکتم حنایی؛ مریم استادی