نویسنده = �������������� ������������ ������ ����������