نویسنده = ���������� ����������������������� ����������
تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه‌ی دانش پژوهش‌های روان‌شناسی محیط

دوره 15، شماره 41، اسفند 1401، صفحه 71-88

10.22034/aaud.2023.230012.2198

فاطمه زارعی حاجی‌آبادی؛ مهدی حمزه نژاد؛ غلامحسین معماریان