نویسنده = �������� ������ �������� ����������
تبیین اثر تجربه زیسته بر عملکرد قلمرویی ساکنین در قلمرو ثانویه افراد (از نگاه متخصصین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/aaud.2023.353521.2692

سمانه حسین آبادی؛ شهرام پوردیهیمی؛ بهرام صالح صدق پور


مدل تحلیل فرآیند آموزش طراحی معنامحور مسکن با کاربست رویکرد نشانه شناختی

دوره 14، شماره 34، خرداد 1400، صفحه 1-11

10.22034/aaud.2020.200021.1979

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های شهری به منظور ارتقاءء خلاقیت پذیری فضای بازی کودکان

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 233-246

حمید رضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی؛ بهرام صالح صدق پور؛ سعید عظمتی