کلیدواژه‌ها = سرزندگی
مدل مدیریت خلق مکان و مؤلفه‌های سازنده کیفیت در عرصه عمومی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 215-224

کامران ذکاوت؛ یاسمن سادات دهقان