کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 285-301

حمید اتقائی؛ علی اصغر پیله ور


نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 117-128

محمد مهدی عزیزی؛ محمد ابویی اردکان؛ نسرین نوری