کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله‌مراتبی
استفاده از شیوه‌ی نوین اخذ عوارض پسماندهای ساختمانی در راستای مدیریت و کاهش پسماندهای ساختمانی

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 271-282

10.22034/aaud.2021.244923.2303

شهاب الدین فرزاد؛ حمیدرضا وثوقی‌فر؛ حمیدرضا ربیعی‌فر؛ سید عظیم حسینی


ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری، مورد مطالعاتی: محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 347-359

نونا مسگرانی؛ محمد اجزا شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمدرضا نقصان محمدی