کلیدواژه‌ها = دلبستگی به مکان
سنجش دلبستگی به مکان و نحوه تأثیر مقیاس مکانی بر آن در بافت‌های مختلف شهری، مورد مطالعاتی: شهر رشت

دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 299-310

10.22034/aaud.2020.217274.2098

مهیار منصف؛ علی اکبر سالاری پور؛ نورالدین عظیمی؛ سامان ابی زاده؛ نادر زالی