کلیدواژه‌ها = ایران
تبیین معیارهای سنجش «هویت» در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشورهای هند، ژاپن و ایران

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 1-11

فهیمه اسمعیلی؛ امید دژدار؛ محمدمهدی زبرجدیان