کلیدواژه‌ها = عوامل کالبدی
تحلیل سطح و نوع اثرگذاری عوامل کالبدی بر کیفیت زندگی در بافتهای قدیمی شهر بجنورد

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 165-175

علیرضا بندرآباد؛ آیدا صابری؛ سینا عطائی


جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 61-71

سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی